Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Zwane inaczej ubezpieczeniem ogniowym zapewnia podstawową ochronę majątku od ryzyk wymienionych w umowie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa zazwyczaj dotyczy następujących ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, eksplozja, implozja, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, śnieg i lód, szkody wodociągowe, zalanie, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub budowli, huk ponaddźwiękowy.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być następujące rodzaje mienia:

 • Budynki/lokale i budowle,
 • Maszyny, urządzenia i wyposażenie,
 • Nakłady inwestycyjne (adaptacyjne),
 • Środki obrotowe,
 • Mienie osób trzecich,
 • Mienie osobiste pracowników,
 • Wartości pieniężne.

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o ryzyko przepięć, kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyko wandalizmu i dewastacji, ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym, w nośnikach danych, programach i zbiorach danych.

Standardowo produkt ten jest skonstruowany na bazie ubezpieczenia All risks, czyli ochroną objęte są wszelkie szkody materialne spowodowane przez zdarzenia losowe, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w warunkach ubezpieczenia.

W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych (np. pożar, wybuch, huragan, powódź), przepięć, błędów w obsłudze, kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, ognia, zalania, przepięć oraz pozostałych nie wyłączonych przyczyn. Dla przenośnego sprzętu elektronicznego ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o szkody powstałe poza miejscem ubezpieczenia na terytorium Polski, Europy czy też całego świata,

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • Stacjonarny sprzęt elektroniczny,
 • Przenośny sprzęt elektroniczny,
 • Nośniki danych, oprogramowanie oraz koszty odtworzenia danych,
 • Koszty dodatkowe poniesione w następstwie zaistniałej szkody materialnej w sprzęcie elektronicznym.

Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu

Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu obejmuje swoim zakresem szkody w majątku przedsiębiorstwa powstałe na skutek aktów terroryzmu.

Ryzyko terroryzmu jest standardowo wyłączane z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia utraty zysku.
Rozszerzenie ochrony o ten zakres może być realizowane w ramach zawartych polis na ubezpieczenie mienia czy też jako osobna umowa ubezpieczenia dedykowana dla tego rodzaju szkód.

Ubezpieczeniem może być objęte mienie przedsiębiorstwa (budynki , budowle, środki trwałe i obrotowe, sprzęt elektroniczny) oraz utrata zysku związana ze zniszczeniem lub uszkodzeniem ubezpieczonego mienia na skutek aktów terroru.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (All Risk)

W ramach tego zakresu ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek zaistnienia zdarzeń losowych. W odróżnieniu od ubezpieczenia ogniowego, gdzie ochroną są objęte jedynie wymienione w umowie zdarzenia, ubezpieczenie na bazie All risks wymienia jedynie ryzyka wyłączone, natomiast wszystkie inne zdarzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową.
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być następujące rodzaje mienia:

 • Budynki/lokale i budowle,
 • Maszyny, urządzenia i wyposażenie,
 • Nakłady inwestycyjne (adaptacyjne),
 • Środki obrotowe,
 • Mienie osób trzecich,
 • Mienie osobiste pracowników,
 • Wartości pieniężne.

W umowie ubezpieczenia All Risk zazwyczaj są ustalane limity odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, stłuczenia szyb oraz innych rodzajów zdarzeń – w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie to pozwala zrekompensować straty finansowe powstałe w wyniku przerw lub zakłóceń w prowadzonej działalności na skutek szkód w ubezpieczonym mieniu. Jest to ubezpieczenie ściśle związane z zawartą umową ubezpieczenia mienia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest zysk brutto (w pojęciu ubezpieczeniowym – obejmuje on zysk ze sprzedaży oraz koszty stałe przedsiębiorstwa).

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest przewidywany zysk brutto, jaki zostałby osiągnięty w okresie odszkodowawczym, gdyby prowadzona działalność nie została zakłócona lub przerwana w wyniku szkody włączonej do zakresu umowy ubezpieczenia mienia (od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk) oraz umowy ubezpieczenia utraty zysku.

Zakres ubezpieczenia może obejmować jedynie ryzyka podstawowe, wymienione w umowie ubezpieczenia, może też być rozszerzony o wszystkie ryzyka, z wyjątkiem zdarzeń wyraźnie wyłączonych w warunkach ubezpieczenia.

Zdjęcie: Archiwum MRC

Aktualności

 • Z przyjemnością informujemy, że Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i OC Aleksandra Hęćka-Sadowska po pozytywnej obronie uznanej za wyróżniającą rozprawy pt. „Ubezpieczeniowe metody finasowania realizacji ryzyka…
 • W dniach 14 i 15 maja 2019r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się XXIX Kongres Kadry poświęcony tematyce Pracowniczych Planów Kapitałowych. W przededniu wejścia…
 • Zapraszamy do udziału w wydarzeniach związanych z wdrożeniem PPK, których MRC BROKER jest współorganizatorem, tj.: 07.05.2019r. – Prezes Patrycjusz Marcinkowski w czasie śniadania biznesowego organizowanego…

Zaufali nam

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji