Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nakłada na każdego posiadacza pojazdu ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Ubezpieczenie to obejmuje zakresem odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC chroni przede wszystkim potencjalnych poszkodowanych, którzy w przypadku doznania szkody mogą ubiegać się o wypłatę odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy.

Gwarantuje to szybką i adekwatną rekompensatę poniesionych strat, które np. ze względu na ich rozmiary byłyby trudne lub niemożliwe do pokrycia z kieszeni sprawcy.

Obecnie obowiązujące w Polsce wysokości sum gwarancyjnych, czyli maksymalnych limitów odpowiedzialności ubezpieczyciela to: 1.000.000 Euro na jedno zdarzenie za szkody w mieniu oraz 5.000.000 Euro na jedno zdarzenie za szkody na osobie. W niektórych przypadkach, np. spowodowania katastrofy w ruchu drogowym lub uszkodzenia infrastruktury drogowej, obowiązujące sumy gwarancyjne mogą okazać się niewystarczające.

By zapobiec sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej istnieje możliwość wykupienia dodatkowych sum nadwyżkowych ponad limity ustawowe.

Na posiadaczu spoczywa obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Brak zawartego ubezpieczenia OC lub przerwy w okresie ubezpieczenia podlegają karze ustawowej, której wysokość uzależniona jest od rodzaju pojazdu i długości okresu, w którym pojazd pozostawał bez zawartej polisy OC.

Ubezpieczenie Assistance

Istotą tego ubezpieczenia jest pomoc użytkownikowi pojazdu, w sytuacji gdy z różnych przyczyn dalsze korzystanie z auta nie jest możliwe. Ubezpieczyciele z reguły różnicują zakres tego produktu ubezpieczeniowego. W podstawowym zakresie, który najczęściej ma charakter bezpłatny, towarzyszący pozostałym ubezpieczeniom komunikacyjnym, zawartym u danego ubezpieczyciela, posiadacz pojazdu może skorzystać z usług informacyjnych oraz z usług technicznych, z reguły jednak dotyczy to tylko sytuacji kolizji. Ubezpieczyciele najczęściej wprowadzają też warunek zaistnienia zdarzenia w określonej odległości od domu lub siedziby ubezpieczonego.

W wariantach rozszerzonych, które są dodatkowo płatne, produkt Assistance, rozszerza ochronę o: zdarzenia powstałe na terytorium całej Europy, organizację pomocy medycznej, pomoc w podróży oraz pomoc techniczną udzielaną również w przypadku awarii pojazdu, kradzieży, unieruchomienia pojazdu lub zachorowania kierowcy.

Podstawowe znaczenie dla użytkowników pojazdów ma ustalony przez ubezpieczyciela limit na holowanie pojazdu (kilometrowy lub kwotowy), limit na wynajem pojazdu zastępczego (określony w dobach) a także limit na usługę usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia. W czasie dalszej podróży dodatkowo przydatne mogą być usługi pomocy w podróży, obejmujące zapewnienie noclegu w przypadku, gdy naprawa pojazdu jest wydłużone w czasie, umożliwienie kontynuowania podróży lub powrotu do domu. Ubezpieczenia Assistance stanowią dodatkowe udogodnienie dla ubezpieczonego. Ich istotą jest minimalizacja kosztów po stronie Klienta oraz udzielenie określonej w ogólnych warunkach pomocy, w sytuacji, gdy dalsze użytkowanie pojazdu staje się niemożliwe.

Ubezpieczenie Autocasco (AC)

Najczęściej zawieranym ubezpieczeniem komunikacyjnym dobrowolnym jest ubezpieczenie Autocasco. Ten rodzaj ubezpieczenia chroni posiadacza pojazdu przed stratami materialnymi, w przypadku gdy pojazd zostanie skradziony, uszkodzony, skradzione zostanie wyposażenie pojazdu, a odszkodowanie nie może być wypłacone z ubezpieczenia innej osoby (tzw. Odszkodowanie z OC sprawcy). Ubezpieczenie to charakteryzuje się pewną elastycznością. Ubezpieczyciel może kształtować oferowany przez siebie produkt Autocasco, dlatego w przypadku tego rodzaju ubezpieczenia bardzo istotne jest poznanie zakresu ubezpieczenia oraz wyłączeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zakres ochrony ubezpieczenia Autocasco może być oparty na zasadzie ryzyk nazwanych lub ubezpieczenia wszystkich ryzyk.

Różnica między tymi konstrukcjami ubezpieczeniowymi polega na tym, że w ubezpieczeniu opartym na zasadzie ryzyk nazwanych ochroną ubezpieczeniową ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie zdarzenia wskazane enumeratywnie w ogólnych warunkach ubezpieczeń, natomiast w ubezpieczeniu opartym o zasadę wszystkich ryzyk, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie zdarzenia za wyjątkiem tych, które zostały wymienione w wyłączeniach odpowiedzialności. W praktyce, zasada wszystkich ryzyk oferuje szerszą ochronę, obejmującą również zdarzenia rzadziej występujące, które jednak mogą powodować całkowite zniszczenie pojazdu.

W ubezpieczeniu flot szczególnie istotne zagadnienie, na które zwracamy uwagę naszym Klientom to kwestia konsumpcji sumy ubezpieczenia, amortyzacji części, zakres terytorialny, wysokość franszyz i ewentualny udział własny ubezpieczonego w szkodzie. Dodatkowo, uwzględniamy terminy likwidacji szkód oraz zwrócenie uwagi na wymagane przez ubezpieczyciela zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Dodatkowo, w zależności od produktu oferowanego przez konkretnego ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia Autocasco może być zapewniony określony limit na holowanie lub pojazd zastępczy.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zapewnia ono ochronę ubezpieczeniową kierowcy i pasażerom pojazdu, w  wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem tego pojazdu. Nieszczęśliwy wypadek należy rozumieć jako zdarzenie nagłe, powstałe z przyczyn zewnętrznych w związku z ruchem pojazdów, którego skutkiem jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową są objęte również szkody, których ubezpieczony doznał w czasie wsiadania do i wysiadania z pojazdu, podczas naprawy pojazdu w trasie, bezpośrednio przy załadowywaniu i wyładowywaniu pojazdu.

Zdjęcie: Archiwum MRC

Aktualności

  • Szanowni Państwo, W dniu 2 stycznia 2023 nastąpiło formalne połączenie MRC Broker Sp. z o.o z Grupą Brokerską Quantum Sp. z o.o. W związku z…
  • Szanowni Państwo, już na początku stycznia 2023 roku nastąpi formalne połączenie MRC Broker Sp. z o.o. z Grupą Brokerską Quantum Sp. z o.o. Od tego…
  • W związku z intensywnym rozwojem i realizacją nowych projektów MRC Broker Sp. z o. o. poszukuje osób do pracy na stanowisko Broker ubezpieczeniowy Miejsce pracy:…

Zaufali nam

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji