Gwarancje wadialne

Gwarancje wadialne są bardzo popularnym zabezpieczeniem wnoszonym na etapie przystępowania do przetargu organizowanego pod konkretny kontrakt. Głównym jej celem jest zabezpieczenie interesów zamawiającego na wypadek gdyby wykonawca, którego oferta została wybrana, swoim nierzetelnym zachowaniem uniemożliwił zawarcie umowy.W przypadku gwarancji wadialnych w praktyce występują tylko gwarancje bezwarunkowe, a wypłata zobowiązania uzależniona jest jedynie od wpłynięcia wezwania do zapłaty w terminie obowiązywania gwarancji. Gwarant nie ma możliwości sprawdzenia zasadności roszczenia, opiera się on jedynie na złożonym przez Beneficjenta oświadczeniu.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Gwarancja należytego usunięcia wad i usterek zabezpiecza Beneficjenta, w przypadku, gdy przedmiot kontraktu został wykonany w terminie jednak jego jakość jest niezadowalająca lub, gdy wady ujawnią się po odbiorze końcowym, a wykonawca uchyla się bądź nie jest w stanie usunąć powstałych usterek. Okres udzielenia takich gwarancji to przeważnie okres kilkuletni, a jego długość stanowi obecnie element konkurencyjności. Najczęściej jednak gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek udzielane są na okres 36 miesięcy.

Gwarancje zwrotu kwot zatrzymanych

Zdarza się też, iż zgodnie z umową Inwestor nie wypłaci wykonawcy całej należności za wykonane prace i zatrzymuje określoną procentowo część zapłaty na poczet zabezpieczenia należytego wykonania, a także zobowiązań z tytułu rękojmi za wady. Taka sytuacja wymaga wniesienia przez wykonawcę gwarancji zwrotu kwot zatrzymanych. Wniesienie powyższego zabezpieczenia powoduje otrzymanie całej zapłaty za wykonane prace. W swojej treści gwarancja ta jest podobna do gwarancji należytego wykonania

Gwarancje należytego wykonania kontraktu

Wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu pojawia się najczęściej przed podpisaniem umowy. Gwarancje te zabezpieczają właściwe wykonanie przez dłużnika / wykonawcę zobowiązań wynikających z kontraktu. Gwarancje należytego wykonania mogą zapewniać spełnienie przez Gwaranta dwóch rodzajów zobowiązań, a mianowicie zapłatę roszczenia oraz realizacji świadczenia. Wysokość zabezpieczenia nie przekracza 10 % wartości kontraktu, a zakres zobowiązania gwaranta jest ściśle określany w treści gwarancji samoistnej. Często gwarancja należytego wykonania jest połączona z gwarancją właściwego usunięcia wad i usterek i wtedy mamy do czynienia z gwarancją łączoną. Taka forma zabezpieczenia jest dopuszczona w ustawie, w której jest mowa, iż na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi pozostać kwota nie przekraczająca 30% wartości zabezpieczenia. Kwoty zabezpieczenia są ściśle powiązane z terminami obowiązywania poszczególnych części zabezpieczenia i tak   70% wartości zabezpieczenia jest zwalniane w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostała kwota jest zwalniana w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Gwarancje zwrotu zaliczki

W przypadku finansowania kontraktu przez beneficjenta pojawia się jeszcze jeden rodzaj gwarancji, a mianowicie gwarancja zwrotu zaliczki. Beneficjent wypłacając kwotę zaliczki nie może mieć pewności jak zostanie ona wykorzystana i czy zostanie ona jemu zwrócona. W związku z powyższym beneficjent może żądać wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki. Gwarancja ma na celu zabezpieczenie zwrotu nierozliczonej zaliczki w przypadku, gdy umowa zostaje np. rozwiązana. Charakterystyczne jest, iż wysokość sumy gwarancyjnej jest równa kwocie udzielonej zaliczki, a okres, na jaki wystawiana jest gwarancja pokrywa się z okresem rozliczenia zaliczki.

Zdarza się też, iż zgodnie z umową Inwestor nie wypłaci wykonawcy całej należności za wykonane prace i zatrzymuje określoną procentowo część zapłaty na poczet zabezpieczenia należytego wykonania, a także zobowiązań z tytułu rękojmi za wady. Taka sytuacja wymaga wniesienia przez wykonawcę gwarancji zwrotu kwot zatrzymanych. Wniesienie powyższego zabezpieczenia powoduje otrzymanie całej zapłaty za wykonane prace. W swojej treści gwarancja ta jest podobna do gwarancji należytego wykonania.

Gwarancje zapłaty

Gwarancje zapłaty stanowią grupę gwarancji kontraktowych, które zabezpieczają zobowiązania pieniężne. Na rynku polskim tego typu gwarancje występują bardzo rzadko. Wśród nich warto zwrócić uwagę na dwa rodzaje gwarancji:

  • gwarancje zapłaty podwykonawcom, które mają na celu zabezpieczenie inwestora przed wstrzymaniem lub opóźnieniem prac związanych z niewykonywaniem prac przez podwykonawcę/ów na skutek nieotrzymania od wykonawcy zapłaty. Podwykonawca może zwrócić się bezpośrednio do inwestora o uregulowanie zaległych płatności i z pewnością inwestor mu je wypłaci, ponieważ nie chce, aby powstały opóźnienia w kontrakcie. Tym samym inwestor ma prawo wystosować roszczenie zwrotne do wykonawcy. Dlatego też inwestor, aby mieć pewność, iż środki wypłacone przez niego zostaną zwrócone przez wykonawcę, żąda wniesienia tego rodzaju gwarancji.
  • gwarancje zapłaty za wykonane prace, gdzie to wykonawca może zabezpieczyć się przed niewłaściwym wykonaniem zobowiązania przez inwestora, polegającym na zapłacie za wykonanie umowy. Jednak ten rodzaj gwarancji ze względu na warunek żądania od inwestora przedmiotowego zabezpieczenia występuję bardzo sporadycznie.
Zdjęcie: Ubezpieczenia Finansowe

Aktualności

  • Szanowni Państwo, W dniu 2 stycznia 2023 nastąpiło formalne połączenie MRC Broker Sp. z o.o z Grupą Brokerską Quantum Sp. z o.o. W związku z…
  • Szanowni Państwo, już na początku stycznia 2023 roku nastąpi formalne połączenie MRC Broker Sp. z o.o. z Grupą Brokerską Quantum Sp. z o.o. Od tego…
  • W związku z intensywnym rozwojem i realizacją nowych projektów MRC Broker Sp. z o. o. poszukuje osób do pracy na stanowisko Broker ubezpieczeniowy Miejsce pracy:…

Zaufali nam

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji